Nå kan du stemme på FTV-valget!

På allmøtet i dag stilte 4 sterke kandidater til FTV-vervet.

For å stemme logg deg inn her: https://innsida.ntnu.no/valg/

Lurer du på hva de syns om automatisk begrunnelse på eksamen og hvem du skal stemme på så kan du lese om de her:

 

Even Klomsten Andersen 

Alder: 22
Institutt: Sosialantropologisk Institutt
Jeg stiller til valg som FTV for SU fakultetet. Mitt ønske er FTV D (leder for studentrådet).
Tidligere har jeg erfaring som PR-ansvarlig i linjeforeningen Communitas og 1 år som instituttillitsvalgt ved Sosialantropologisk Institutt. Jeg er flink til å lytte, åpen for innspill, blid og utadvent. Egenskaper som jeg mener er særdeles viktige å ha med seg inn i et verv som FTV. Jeg ønsker å skape et godt samarbeid med de andre tillitsvalgte, studentene og NTNU styret slik at studentenes interesser blir ivaretatt. SU er i dag fordelt på 3 campuser, noe som krever større geografisk fleksibilitet av FTVene. Derfor ønsker jeg, i tillegg til å sitte kontorvakt på Dragvoll, å ha en kontorvakt i uka på de andre campusene slik at jeg også får kontakt med studentene der.

Automatisk begrunnelse

Jeg stiller meg positiv til automatisk begrunnelse på eksamen. Det er et viktig tiltak for å gi studenten tilbakemelding på dårlige, men også gode eksamensbesvarelser. Det finnes i dag ingen krav til hva en begrunnelse skal inneholde, noe jeg mener må komme på plass for å kvalitetssikre en eventuell automatisk begrunnelsen på eksamen.

 

Trine Øverås 

Jeg er 21 år og fullfører siste året bachelor i Statsvitenskap.

Etter snart ett år som instituttillitsvalgt har jeg lært ekstremt mye, ikke bare om studentpolitikk, men også mye om meg selv. Jeg engasjerer meg for saker som påvirker alle studenter ved NTNU, men spesielt studentene fra Samfunn- og utdanningsvitenskap på Dragvoll, Rotvoll og Tunga. Samtidig sitter jeg som kontrollkomite for Studenttinget.

Gjennom vervet som instituttillitsvalgt har jeg lært og kjent på viktigheten rundt ensomhet. Jeg ønsker å utvikle en forståelse av begrepet ensomhet med tanke på psykososial velferd og det psykososiale studiemiljøet her på Dragvoll. Trondheim er kåret til Norges beste studieby, men er også størst på ensomhet. Derfor vil jeg fokusere mye av min tid på å forbedre det sosiale tilbudet for SU fakultetet. Jeg vil derfor bruke mine kontakter i både Velferdstinget og Studenttinget for å fremme vår sak. Samtidig ønsker jeg et bedre samarbeid med alle linjeforeninger i fakultetet for å bygge opp bedre og bredere relasjoner med studentene.

Automatisk begrunnelse på eksamen har nå blitt diskutert i Studenttinget og er opp til vedtaksvotering den kommende uka. Jeg er for denne ordningen da jeg mener det vil være en mer effektiv måte for studentene og administrasjonen. En rapport fra UiO informerer at denne ordningen ikke har påført administrasjonen noen ekstra belastning. Derfor mener jeg dette er en ordning som kan gagne studentene godt. Gode retningslinjer for innholdet i begrunnelsen vil være noe jeg kommer til å jobbe for aktivt hvis jeg blir valgt, da jeg mener det er viktig med et godt læringsutbytte i begrunnelsen.

Saker jeg virkelig brenner for er alternative eksamensformer, ikke at skriftlig eksamen skal være normen, men at det skal være åpent for de forskjellige instituttene om de ønsker skriftlig, muntlig eller hjemmeeksamen. Samtidig ønsker jeg å gjøre noe med vedlikeholdet på Dragvoll. Både vi og kommende studenter skal disponere Dragvoll i minst åtte år til og jeg mener derfor vedlikehold er meget viktig, spesielt etter hendelsen i uke 12.

Jeg vil også jobbe aktivt for et godt samarbeid mellom våre tre campus. SU fakultetet har studenter ikke bare på Dragvoll, men også Rotvoll og Tunga. Derfor ønsker jeg et godt samarbeid og god kommunikasjon med fakultettillitsvalgte og instituttillitsvalgte på Rotvoll og Tunga. Samtidig ønsker jeg et tett og godt samarbeid med både instituttillitsvalgte og fakultettillitsvalgte fra det Humanistiske Fakultet da vi har felles studenter og har gjennom flere år hatt et godt samarbeid.

Det vil være en stor ære for meg hvis dere kan sette deres lit til meg og stemme på meg som fakultettillitsvalgt for Studentrådet SU.

Hanne Martnes

Hei,

Mitt navn er Hanne Martnes, jeg er 24 år og går 4. året på profesjonsstudiet i psykologi. Jeg har sittet i studentrådet snart ett år som Institutt-tillitsvalgt (ITV) for psykologi, og har lært mye om studentrådets oppbygning, funksjon og oppgaver. Jeg har i løpet av min tid som ITV fått være med på starten av det nye SU-fakultet, og er veldig motivert for å få være med på å videreutvikle tradisjonene vi har begynt å skape sammen.

Hvis du stemmer på meg som Fakultetstillitsvalgt (FTV), vil jeg jobbe for en enda sterkere felles identitet på tvers av campus og på tvers av de ulike studieretningene ved SU-fakultetet. Jeg ønsker å styrke linjeforeningene fordi jeg mener tilhørighet og et godt sosialt miljø er en forutsetning for at studentene skal lykkes. Jeg vil jobbe for et sterkt studentdemokrati med studentrepresentanter på alle nivå for å sikre at studentenes stemme blir hørt i alle saker fra referansegrupper, til læringsmiljø og vurderingsformer.

Som institutt-tillitsvalgt har jeg blant annet jobbet med å forbedre kvalitetssikringssystemet (referansegrupper), og dette er noe av det jeg vil ta med meg videre på fakultetsnivå for å sikre best mulig kvalitet på studieprogrammene våre. Andre aktuelle saker er for eksempel automatisk begrunnelse. Her tenker jeg at det er lurt å kjøre et prøveprosjekt på enkelte større fag for å kartlegge ressursbruk og studentenes opplevelse. Jeg tror generelt på ledelse gjennom samarbeid og ser viktigheten av en åpen dialog mellom alle parter, samtidig som jeg alltid vil være lojal mot studentene og studentenes sak.

Jeg stiller til valg som FTV for SU-fakultetet fordi jeg synes det har vært svært motiverende å se at vi som studenter blir sett og hørt i studentdemokratiet. Jeg har sett at det nytter å engasjere seg i studentenes saker, og er veldig glad for denne muligheten vi har til å påvirke studiehverdagen vår. Som psykologstudent har jeg erfaring med mennesker, problemløsning, samarbeid og gruppeprosesser. Som tillitsvalgt har jeg lært mye om styrevirksomhet, ledelse og studentpolitikk generelt. Jeg har veldig lyst til å få bruke denne kunnskapen videre som deres fakultetstillitsvalgt.

 

Stem på meg som FTV ☺

Camilla Flesaker Jansen

Jeg heter Camilla Flesaker Jansen, er 20 år, og går 2. året på lærerstudiet. Som student er jeg opptatt av kvalitet i studiene, og en av mine hjertesaker er å fremme varierte undervisnings- og eksamensformer. Jeg vil også jobbe for at alle som har praksis i studiet skal få dekket kostnadene dette medfører. Når det gjelder eksamen er jeg for automatisk begrunnelse. Det er tid- og ressursbesparende, samtidig som det vil øke læringsutbyttet. Det har lite for seg å få en karakter, hvis du ikke får vite hvorfor du har fått akkurat den karakteren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *